Зібратися разом – початок,
Триматися разом – прогрес,
Працювати разом – успіх.

Г.Форд

Фінансова звітність

      Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
     
     
           
      КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 2017 10 12
Установа ОНЗ "Овруцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №1" за ЄДРПОУ 06670552
Територія Житомирська область,Овруцький район, м.Овруч,вул.І. Франка 33 за КОАТУУ 1824200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Районні,районні у місті Києві та місті Севастополі ради за КОДУ 01006
Вид економічної діяльності Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми  за КВЕД 85.31
  навчальними закладами(в т.ч.школою-дитячим садком,  
  інтернатом при школі,ліцеями,колегіумами)  
Одиниця виміру: грн.      
Періодичність: квартальна, річна        
БАЛАНС
на 1 жовтня 2017 року
        Форма № 1-дс
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 - 2 709 469
     первісна вартість 1001 - 5 955 622
     знос 1002 - 3 246 153
Інвестиційна нерухомість 1010 - -
     первісна вартість 1011 - -
     знос 1012 - -
Нематеріальні активи: 1020 - -
     первісна вартість 1021 - -
     накопичена амортизація 1022 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1030 - -
Довгострокові біологічні активи 1040 - -
     первісна вартість 1041 - -
     знос 1042 - -
Запаси 1050 - 507 898
Виробництво 1060 - -
Поточні біологічні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 - 3 217 367
ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -
Довгострокові фінансові інвестиції 1110 - -
Поточна дебіторська заборгованість      
     за розрахунками з бюджетом 1120 - -
     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - -
     за наданими кредитами 1130 - -
     за виданими авансами 1135 - -
     за розрахунками із соціального страхування 1140 - 13 475
     за внутрішніми розрахунками 1145 - -
     інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - -
Поточні фінансові інвестиції 1155 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в:      
     національній валюті, у тому числі в: 1160 - 3 671
           касі 1161 - -
           казначействі 1162 - 3 671
           установах банків 1163 - -
     іноземній валюті 1165 - -
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:      
     єдиному казначейському рахунку 1170 - -
     рахунках в установах банків у тому числі: 1175 - -
           у національній валюті 1176 - -
           в іноземній валюті 1177 - -
Інші фінансові активи 1180 - -
Усього за розділом ІІ 1195 - 17 146
ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - -
БАЛАНС 1300 - 3 234 513
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 - 2 728 723
Капітал у дооцінках 1410 - -
Фінансовий результат 1420 - -825 356
Капітал у підприємствах 1430 - -
Резерви 1440 - -
Цільове фінансування 1450 -  
Усього за розділом І 1495 - 1 903 367
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:      
     за цінними паперами 1500 - -
     за кредитами 1510 - -
     інші довгострокові зобов’язання 1520 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 - -
Поточні зобов’язання:      
     за платежами до бюджету 1540 - 142 806
     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 - 334
     за кредитами 1550 - -
     за одержаними авансами 1555 - 5 193
     за розрахунками з оплати праці 1560 - 549 114
     за розрахунками із соціального страхування 1565 - 134 275
     за внутрішніми розрахунками 1570 - 499 424
     інші поточні зобов’язання 1575 - -
Усього за розділом ІІ 1595 - 1 331 146
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  1600 - -
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ  1700 - -
БАЛАНС 1800 - 3 234 513
           
           
Керівник (посадова особа)     А.О.Невмержицький 
  (підпис)   (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст,         
на якого покладено виконання         
обов’язків бухгалтерської служби)   Ю.С.Кондратчук
  (підпис)   (ініціали та прізвище)

 

 

 

            Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
                КОДИ
    Дата (рік, місяць, число)   2017 10 12
Установа ОНЗ "Овруцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №1" за ЄДРПОУ 06670552
Територія Житомирська область,Овруцький район, м.Овруч,вул.І. Франка 33 за КОАТУУ 1824200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Районні,районні у місті Києві та місті Севастополі ради за КОДУ 01006
Вид економічної діяльності Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами за КВЕД 85.31
  (в т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при школі,ліцеями,колегіумами)        
Одиниця виміру: грн.                
Періодичність: квартальна, річна                    
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за ІІІ квартал 2017 року
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
                  Форма № 2-дс
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ      
Доходи від обмінних операцій      
Бюджетні асигнування 2010 1 804 572 -
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 - -
Доходи від продажу активів 2030 926 -
Фінансові доходи 2040 - -
Інші доходи від обмінних операцій 2050 5 799 -
Усього доходів від обмінних операцій  2080 1 811 297 -
Доходи від необмінних операцій      
Податкові надходження 2090 - -
Неподаткові надходження 2100 - -
Трансферти 2110 - -
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -
Інші доходи від необмінних операцій 2130 435 -
Усього доходів від необмінних операцій 2170 435 -
Усього доходів 2200 1 811 732 -
ВИТРАТИ      
Витрати за обмінними операціями       
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 2 637 088 -
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220   -
Витрати з продажу активів 2230   -
Фінансові витрати 2240 - -
Інші витрати за обмінними операціями 2250 - -
Усього витрат за обмінними операціями 2290 2 637 088 -
Витрати за необмінними операціями      
Трансферти 2300 - -
Інші витрати за необмінними операціями 2310 - -
Усього витрати за необмінними операціями 2340 - -
Усього витрат 2380 2 637 088 -
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 -825 356 -
                     
                     
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
                     
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Загальнодержавні функції 2420 - -
Оборона 2430 - -
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - -
Економічна діяльність 2450 - -
Охорона навколишнього природного середовища 2460 - -
Житлово-комунальне господарство 2470 - -
Охорона здоров’я 2480 - -
Духовний та фізичний розвиток 2490 - -
Освіта 2500 2 637 088 -
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 - -
                     
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
                     
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд
план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 5 мінус графа 4) план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 9 мінус графа 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДОХОДИ                  
Податкові надходження 2540 - - - - - - - -
Неподаткові надходження 2550 - - - - 5 381 6 736 7 476 740
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2551 - - - - - - - -
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2552 - - - - - - - -
Інші неподаткові надходження 2553 - - - - - - - -
Власні надходження бюджетних установ 2554 - - - - 5 381 6 736 7 476  
Бюджетні асигнування 2555 3 043 199 3 043 199 1 843 081 -1 200 118 21 750 21 750 21 750 -
Доходи від операцій з капіталом  2560 - - - - - - - -
Офіційні трансферти 2570 - - - - - - - -
Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - - - -
Надходження Фонду соціального захисту інвалідів 2581 - - - - - - - -
Надходження Пенсійного фонду України 2582 - - - - - - - -
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2583 - - - - - - - -
Надходження Фонду соціального страхування України 2584 - - - - - - - -
Інші надходження 2585 - - - - - - - -
Усього доходів  2600 3 043 199 3 043 199 1 843 081 -1 200 118 27 131 28 486 29 226 740
ВИТРАТИ                  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 2 595 166 2 595 166 1 465 409 -1 129 757 - - - -
Використання товарів і послуг 2620 446 033 446 033 377 672 -68 361 5 066 6 421 3 490 -2 931
Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - - - - - - -
Поточні трансферти 2640 - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2650 - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2660 2 000 2 000 - -2 000 - - - -
Нерозподілені видатки 2670 - - - - - - - -
Придбання основного капіталу 2680 - - - - 22 065 22 065 22 065 -
Капітальні трансферти 2690 - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 2700 - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 2710 - - - - - - - -
Усього витрат 2780 3 043 199 3 043 199 1 843 081 -1 200 118 27 131 28 486 25 555 -2 931
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 - - 0 0 - - 3 671 3 671
                     
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
                     
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 1 890 427 -
Відрахування на соціальні заходи 2830 387 702 -
Матеріальні витрати 2840 339 704 -
Амортизація 2850 19 255 -
Інші витрати 2860 - -
Усього 2890 2 637 088 -
                     
Керівник (посадова особа)         А.О.Невмержицький 
  (підпис)       (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст,                   
на якого покладено виконання                   
обов’язків бухгалтерської служби)       Ю.С.Кондратчук
  (підпис)       (ініціали та прізвище)
                     

 

                коди  
Установа ОНЗ "Овруцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №1" за ЄДРПОУ 06670552  
Територія Житомирська область,Овруцький район, м.Овруч,вул.І. Франка 33 за КОАТУУ 2E+09  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету               
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету      
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Відділ освіти  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) - -  
Періодичність: квартальна, річна                  
Одиниця виміру: грн, коп.                  
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 6 239 674,00 3 043 199,00 - 1 843 080,91 1 843 080,91 -  
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 6 239 674,00 - - 1 843 080,91 1 843 080,91 -  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 5 759 320,00 - - 1 465 409,21 1 465 409,21 -  
Оплата праці  2110 040 4 721 380,00 2 127 810,00 - 1 211 982,39 1 211 982,39 -  
  Заробітна плата 2111 050 4 721 380,00 - - 1 211 982,39 1 211 982,39 -  
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -  
Нарахування на оплату праці 2120 070 1 037 940,00 467 356,00 - 253 426,82 253 426,82 -  
Використання товарів і послуг 2200 080 478 354,00 - - 377 671,70 377 671,70 -  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 279 132,00 - - 279 126,70 279 126,70 -  
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 2 378,00 2 378,00 - 2 377,20 2 377,20 -  
Продукти харчування 2230 110 - - - - - -  
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 97 408,00 - - 91 192,47 91 192,47 -  
Видатки на відрядження 2250 130 6 805,00 - - - - -  
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 92 631,00 60 310,00 - 4 975,33 4 975,33 -  
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -  
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 22 310,00 - - 4 975,33 4 975,33 -  
  Оплата електроенергії 2273 180 70 321,00 - - - - -  
  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - -  
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -  
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -  
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220   - - - - -  
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -  
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240   - - - - -  
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -  
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -  
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -  
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -  
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -  
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -  
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -  
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -  
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -  
Стипендії  2720 340 - - - - - -  
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -  
Інші поточні видатки 2800 360 2 000,00 - - - - -  
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -  
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -  
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -  
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -  
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -  
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -  
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -  
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -  
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -  
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -  
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -  
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -  
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -  
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -  
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -  
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -  
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -  
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -  
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -  
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -  
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -  
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -  
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -  
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -  
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -  
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -  
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -  
Інші видатки 5000 640 X 385 345,00 X X X X  
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -  
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                  
Керівник          А.О.Невмержицький     
      (підпис)   (ініціали, прізвище)    
Головний бухгалтер         Ю.С.Кондратчук    
"12"жовтня 2017 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)    

 

Розклад дзвінків
Урок: Час:
перший 8:30 - 9:15
другий 9:25 - 10:10
третій 10:20 - 11:05
четвертий 11:25 - 12:10
п'ятий 12:30 - 13:15
шостий 13:35 - 14:20
сьомий 14:30 - 15:15