Зібратися разом – початок,
Триматися разом – прогрес,
Працювати разом – успіх.

Г.Форд

Положення про філію

 

1. Загальні положення

 

1. Це Положення визначає правовий статус та основні засади діяльності Черепинської філії «Загальноосвітньої школи I-II ступенів» опорного навчального закладу «Овруцька загальноосвітня школа I-III ступенів № 1» Овруцької районної ради Житомирської області.

Скорочена назва – Черепинська філія опорного навчального закладу «Овруцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №1» Овруцької районної ради Житомирської області.

2. Черепинська філія «Загальноосвітня школа I-II ступенів» опорного навчального закладу «Овруцька загальноосвітня школа I-III ступенів № 1» Овруцької районної ради Житомирської області (далі – філія) є навчальним закладом І-ІІ ступенів в структурі опорного навчального закладу «Овруцька загальноосвітня школа I-III ступенів № 1» Овруцької районної ради Житомирської області (далі – опорний заклад), що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття початкової та базової середньої освіти.

 

3. Філія утворена шляхом реорганізації (приєднання) Черепинської загальноосвітньої школи I-II ступенів, що знаходиться за адресою: 11136, вулиця Центральна, будинок 88, село Черепин, Овруцький район, Житомирська область до опорного навчального закладу «Овруцька загальноосвітня школа I-III ступенів № 1» Овруцької районної ради Житомирської області.

4. Юридична адреса філії: 11136, вулиця Центральна, будинок 88, село Черепин, Овруцький район, Житомирська область.

5. Філія не є самостійною юридичною особою публічного права і діє на підставі цього Положення, затвердженого в установленому порядку сесією районної ради (засновником), Статуту опорного навчального закладу та  інших нормативно-правових актів. Філія виконує функції початкової та основної школи (I-II ступенів) визначеного рішенням сесії районної ради (засновником).

Правонаступником майна, прав та обов’язків філії є опорний заклад. Філія має печатку та штамп із своїм найменуванням.

6. Філія в складі опорного закладу утворена з метою:

 • створення єдиного освітнього простору;
 • забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;
 • створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, забезпечення

всебічного розвитку особи;

 • розширення освітніх потреб учнів (вихованців) у забезпеченні певних

напрямів спеціалізації та наукових досліджень;

 • раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів

округу, модернізації та розширення належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів, інформатики, фізики, хімії, біології, географії та інших, наукових лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, використання бібліотечного фонду підручників, науково-методичної, художньої та довідкової літератури тощо);

 • забезпечення безпечного підвезення учнів (вихованців) і педагогічних

працівників до місця навчання, роботи та місця проживання (при потребі).

7. Головними завданнями філії опорного закладу є концентрація та ефективне

використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

8. Засновником (власником) філії виступає – Овруцька районна рада Житомирської області.

2. Управління філією.

 

1. Керівництво філією опорного закладу здійснює керівник (директор, завідувач) філії. Завідувача та  заступника (заступників) призначає директор опорного закладу відповідно до законодавства та даного положення про філію за погодженням з відділом освіти Овруцької районної державної адміністрації. Керівником філії (завідувачем) може бути особа з вищою педагогічною освітою, зі стажем практичної роботи в школі не менше 5 років.

2. Повноваження керівника філії:

 • організовує навчально-виховний процес у філії;
 • діє від імені філії;
 • порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо прийняття

та звільнення працівників філії;

 • створює умови для творчості педагогічних працівників, учнів;
 • з метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової

бази, забезпечення належної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, учнів може порушувати клопотання перед директором опорного закладу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;

 • видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, обов’язкові для

виконання всіма працівниками;

 • порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо заохочення

працівників та застосування до них  передбачених законодавством стягнень;

 • забезпечує безпечні умови праці, навчання та виховання;
 • контролює виконання навчальних планів та програм;
 • здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-

виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників філії;

 • щорічно звітує про результати роботи на зборах трудового колективу та перед

керівництвом опорної школи.

 • здійснює інші повноваження визначені законодавством України.

Керівник зобов’язаний:

- забезпечити дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів, на

яких базується освітня діяльність, виконання державних стандартів освіти;

- забезпечити необхідні умови для проведення освітньої діяльності та матеріально-

технічного забезпечення основних напрямків роботи;

 1. . Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до філій здійснюється

відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу.

4. Філія має штатний розпис, що розробляється на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України, і погоджується керівником опорного закладу та затверджується відділом освіти Овруцької районної державної адміністрації.

Філія самостійно розробляє організаційну структуру і погоджує з директором опорного закладу.

Бухгалтерський облік у філії ведеться централізовано бухгалтерією опорного закладу.

5. Філія з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу може створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) відповідно до чинного законодавства.

6. При розмежуванні компетенції між опорним навчальним закладом і філією, як

правило, враховуються питання:

            - фінансування філії опорним закладом з урахуванням його типу, виду, режиму й змісту діяльності;

            - узгодження освітніх програм, що реалізуються філією;

            - розробки програми проведення роботи з різних напрямів модернізації освіти;

            - зміцнення й розвитку навчальної й матеріально-технічної бази філії опорного навчального закладу;

            - участі в організації, проведенні нарад і семінарів;

            - надання допомоги в організації діяльності щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;

7. Державний нагляд (контроль) за діяльністю філії здійснюється в порядку, визначеному законодавством та Статутом опорного закладу.

       Державна атестація школи-філії здійснюється в структурі опорного закладу відповідно до чинного законодавства.

       Порядок проведення педагогічних рад суб’єктів опорного закладу (філії), проведення методичної роботи у філії в складі опорного закладу визначаються Статутом опорного закладу.

       Громадське управління школою-філією здійснює рада опорного закладу.

 

3. Навчально-виховний процес філії

 

1. Філія здійснює навчання й виховання в інтересах особистості, суспільства, держави, забезпечує охорону здоров’я учнів, створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, у тому числі можливості задоволення потреби учнів у самоосвіті. Навчальний рік у філії розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами, але не пізніше 1 липня наступного року.

2. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства та цього положення з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани філії розробляються керівництвом опорного закладу на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

4. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників які забезпечують навчально-виховний процес у філії, визначається керівником філії, погоджується директором опорного закладу відповідно до законодавства і затверджується відділом освіти Овруцької районної державної адміністрації.

5. Розклад уроків філій складається керівництвом філії відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

6. У навчальних планах філії кількість годин, відведених на викладання окремих предметів (освітніх галузей), не повинна бути менше кількості годин, визначених певним типовим навчальним планом.

7. Відвідування занять учнями є обов’язковим.

8. Відволікання учнів за рахунок навчального часу на здійснення заходів, не пов’язаних із процесом навчання, забороняється, крім випадків передбачених законом.

         9. Учні філії комплектуються у класи, класи-комплекти.

        10. Мова навчання учнів в філії визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

        11. Виходячи із запитів учнів і їх  батьків (законних представників), при наявності відповідних умов філія може організовувати свою роботу з різних напрямів освітньої й соціокультурної діяльності. Види й форми додаткових освітніх послуг, у тому числі платних, затверджуються опорним навчальним закладом.

 

4. Кадрове забезпечення філії.

 

1. Педагогічні працівники філії приймаються на роботу (звільняються з роботи) згідно з чинним законодавством за поданням керівника філії та погодженням директора опорного закладу.

Обслуговуючий персонал філії призначається на посаду директором опорного закладу за поданням керівника філії.

2. Педагогічні працівники філії підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання. Позитивне рішення атестаційної комісії, яка формується наказом керівника опорного закладу, може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

3. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Права та обов’язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються у філії, визначаються відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

5. Педагогічні працівники відповідно до закону мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів і засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

- проведення наукової роботи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні і об’єднаннях громадян;

- користування подовженою оплаченою відпусткою;

- особисто брати участь у підведенні підсумків роботи, вносити свої пропозиції;

- користування лабораторними, технічними засобами навчання, підручниками та методичною літературою, тощо,

6. Педагогічні працівники зобов’язані:

- дотримуватись вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін;

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу навчання, сприяти розвитку здібностей учнів;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища держави;

- дотримуватися норм педагогічної етики та моралі.

7. Гарантії діяльності педагогічних працівників визначаються Кодексом законів про працю.

 

5. Фінансування філії

 

1. Матеріально-технічна база опорного закладу та його філій включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу.

2. Фінансування філії здійснюється його засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку визначається законодавством та ведеться відповідно до Статуту опорного закладу.

3. Щорічно перед початком фінансового року філії в складі опорного закладу передається кошторис витрат на фінансовий рік (півріччя), який укладається за погодженням з керівником філії відповідно до потреб філії у фінансуванні різних напрямків навчально-виховної діяльності філії, утримання наявної матеріально-технічної (навчальної) бази та модернізації.

4. Додаткові джерела фінансування філії визначаються Законом України «Про освіту» іншими законодавчими та підзаконними актами України.

5. Філія є неприбутковим закладом освіти.

6. Філія забезпечує ведення діловодства у встановленому законом порядку.

7. Не використані філією в поточному році бюджетні кошти не можуть бути вилучені, крім випадків передбачених законодавством України.

 

6. Зміни та доповнення до Положення

 

1. Зміни та доповнення до цього положення вносяться засновником (власником) за поданням завідувача філії та /або директора опорного закладу.

Розклад дзвінків
Урок: Час:
перший 8:30 - 9:15
другий 9:25 - 10:10
третій 10:20 - 11:05
четвертий 11:25 - 12:10
п'ятий 12:30 - 13:15
шостий 13:35 - 14:20
сьомий 14:30 - 15:15